අලුත්ම පින්තූර Latest Photos

 05th October 2012


 
                       


DSCN0095 Centrum - brana cedule DSCN0099 Centrum DSCN0101 Centrum DSCN0102 Centrum
DSCN0110 Centrum - kancelar cedule DSCN0111 Centrum - kancelar DSCN0112 Centrum - jidelna DSCN0113 Centrum - kuchyne
DSCN0116 Centrum - jidelna DSCN0141 Centrum - kuchyne zam DSCN0145 Centrum - kuchyne DSCN0154 Centrum - jidelna
DSCN0160 Centrum - Buddha gé DSCN0161 Centrum DSCN0167 Centrum DSCN0168 Centrum
DSCN0169 Centrum DSCN0170 Centrum DSCN0171 Centrum DSCN0172 Centrum
DSCN0173 Centrum DSCN0176 Centrum DSCN0177 Centrum DSCN0181 Centrum - knihovna
DSCN0183 Centrum - knihovna DSCN0184 Centrum - knihovna DSCN0186 Centrum - knihovna DSCN0189 Centrum - knihovna
DSCN0190 Centrum - dvorek DSCN0191 Centrum - dvorek
DSCN0202 Centrum - Ct.Sarana
DSCN0204 Centrum DSCN0206 Centrum DSCN0208 Centrum DSCN0209 Centrum
DSCN0211 Centrum - mísa DSCN0212 Centrum - guava
DSCN0216 Centrum - Bodhi strom DSCN0217 Centrum - Bodhi strom DSCN0219 Centrum - bambus
DSCN0221 Centrum DSCN0222 Centrum DSCN0223 Centrum
DSCN0224 Centrum
DSCN0225 Centrum DSCN0226 Centrum DSCN0227 Centrum DSCN0231 Centrum - čankamana
DSCN0233 Centrum DSCN0236 Centrum - kuti DSCN0238 Centrum - kuti
DSCN0256 Centrum DSCN0258 Centrum DSCN0260 Centrum - banany DSCN0262 Centrum - banany
DSCN0263 Centrum DSCN0267 Centrum - papája
DSCN0266 Centrum - papája DSCN0271 Centrum - banany DSCN0272 Centrum - banany
DSCN0276 Centrum DSCN0277 Centrum DSCN0281 Centrum DSCN0282 Centrum
DSCN0284 Centrum DSCN0285 Centrum DSCN0286 Centrum
DSCN0287 Centrum - bambus DSCN0290 Centrum - bambus
DSCN0291 Centrum DSCN0292 Centrum DSCN0299 Centrum DSCN0302 Centrum
DSCN0311 Centrum DSCN0343 Centrum - knihovna noc DSCN0348 Centrum - dvorek noc DSCN0349 Centrum - dvorek noc 
DSCN0252 Centrum - kuti loznice DSCN0373 Centrum - kuti lozniceDSCN0438 Centrum - kuti loznice noc
DSCN0378 Centrum - kuti DSCN0386 Centrum - kuti koupelna DSCN0394 Centrum - kuti
DSCN0387 Centrum - kuti koupelnaDSCN0400 Centrum - gekon DSCN0622 Centrum - gekon DSCN0402 Centrum DSCN0411 Centrum - papoušciDSCN0420 Centrum - Bodhi strom noc DSCN0424 Centrum - Bodhi strom noc DSCN0451 Centrum - gekon DSCN0455 Centrum - varanDSCN0470 Centrum - varan DSCN0456 Centrum - varan DSCN0457 Centrum DSCN0612 Centrum
DSCN0617 Centrum - Bodhi strom list

No comments:

Post a Comment