සඳ කිරණේ Moon Rays

සඳ කිරණේ මඳ පවනේ බෝපත් සෙවනේ
දෑනෙන සිසිල ගතට සිතට ගෙන දෙන සහනේ
නොමෑත ලොවේ කිසිම තෑනක
යමු තුන් සරණේ
සාධු සිතින් යමු තුන් සරණේ

සඳ කිරණින් ලොව බබලන්නයි
අහස් දියෙන් දිවි සරුවෙන්නයි 
සෝක තෑවුල් දුක් දුරුවෙන්නයි
සාධු සිතින් යමු තුන් සරණේ

සඳ කිරණේ ............

රාග ද්වේශ මෝහ නිවේවා
ලොව වසනා කොයි කාටත් සෙත සෑලසේවා
පාලු අඳුරු දිවි එළිවේවා
 සාධු සිතින් යමු තුන් සරණේ

සඳ කිරණේ ............


************************************************

\\ 


Surround     the      green 

Through       your     heart

I    can    see   the   world

What,   we want t live


No comments:

Post a Comment